spssvidnik.sk úvodná stránka | Stredná priemyselná ?kola Svidník - SP? Svidník

spssvidnik.sk
Title: úvodná stránka | Stredná priemyselná ?kola Svidník - SP? Svidník
Keywords: SP? Svidník ?kola priemyslovka
Description: Stredná priemyselná ?kola SP? Svidník
spssvidnik.sk is ranked 10123615 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,707. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. spssvidnik.sk has 43% seo score.

spssvidnik.sk Information

Website / Domain: spssvidnik.sk
Website IP Address: 193.150.74.36
Domain DNS Server: ns1.netrox.sk,ns2.netrox.sk

spssvidnik.sk Rank

Alexa Rank: 10123615
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

spssvidnik.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,707
Daily Revenue: $29
Monthly Revenue $880
Yearly Revenue: $10,707
Daily Unique Visitors 2,699
Monthly Unique Visitors: 80,970
Yearly Unique Visitors: 985,135

spssvidnik.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 09 Aug 2016 20:15:52 GMT
Server Apache/2.2.22 (Debian)

spssvidnik.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
SP? Svidník ?kola priemyslovka 0 0.00%

spssvidnik.sk Traffic Sources Chart

spssvidnik.sk Similar Website

Domain Site Title

spssvidnik.sk Alexa Rank History Chart

spssvidnik.sk aleax

spssvidnik.sk Html To Plain Text

úvodná stránka | Stredná priemyselná ?kola Svidník - SP? Svidník Stredná priemyselná ?kola Svidník www.spssvidnik.sk úvodná stránka V?eobecné informácie Archív aktualít Mapa stránky Kontakty Slovensky English Odevny dizajn Propaga?ná grafika Vy??ie odborné ?túdium úvodná stránka NAJNOV?IE AKTUALITY OZNAM!!! POMATURITNé ?TúDIUM - prihlá?ky do 31.07.2016 Kritéria prijímacieho konania pre vy??ie odborné ?túdium - 2.termín a prihlá?ka na ?túdium... 30.06.2016 Zobrazi? cely text ? Módna prehliadka a vystava ?tudentskych prác Módnou prehliadkou pre ?irokú verejnos? a prezentáciou umeleckych prác ?tudentov na?ej ?koly sa niesol záver ?k. roka... 29.06.2016 Zobrazi? cely text ? Recyklovaná móda na Ko?ickom Ekodni Na?e ?tudentky predviedli svoje modely v rámci akcie Ekodeň v Ko?iciach... 25.06.2016 Zobrazi? cely text ? Pozvánka na módnu prehliadku a vystavu ?tudentskych prác SP? Svidník pozyva ?irokú verejnos? na módnu prehliadku a vystavu ?tudentskych prác... 22.06.2016 Zobrazi? cely text ? Závere?né skú?ky ?tudentov pomaturitnych odborov Aj ?tudenti pomaturitnych odborov úspe?ne zvládli závere?né skú?ky... 15.06.2016 Zobrazi? cely text ? Maturanti za zelenym stolom pri ú? MS Maturanti zvládli aj posledny krok na na?ej ?kole - ústnu maturitnú skú?ku... 25.05.2016 Zobrazi? cely text ? Posledny zvon?ek a vernisá? maturitnych prác Maturanti sa poslednym zvon?ekom rozlú?ili so ?kolou a v?etci sme sa zú?astnili vernisá?e v POS... 23.05.2016 Zobrazi? cely text ? Obhajoba maturitnych prác v rámci P?MS Maturanti obhájili svoje grafické a dizajnerské práce v rámci praktickej ?asti MS... 18.05.2016 Zobrazi? cely text ? ?tudenti a u?itelia z SP? v portugalskom Bareire Portugalsko - krajina ?al?ieho stretnutia u?ite?ov a ?tudentov projektu Erasmus+ z 5 ?tátov... 25.04.2016 Zobrazi? cely text ? Fashion show recyklovanej módy v Bratislave Renomovaní módni dizajnéri a ?tudenti z SP? na jednom predvádzacom móle... 24.04.2016 Zobrazi? cely text ? úspech odevnych dizajnérov zo SP? vo Svidníku na MLM v Pre?ove 1. a 2. miesto si odniesli na?i dizajnéri... 18.04.2016 Zobrazi? cely text ? Exkurzia Bardejov-Poprad Exkurzia za históriou, architektúrou a umením po slovenskych mestách... 10.04.2016 Zobrazi? cely text ? Vysledky talentovych skú?ok zo dňa 31.3.2016 Pozrite si aktuálne vysledky talentovej skú?ky konanej na na?ej ?kole dňa 31.03.2016 pre odbor Propaga?ná grafika a odbor Odevny dizajn... 31.03.2016 Zobrazi? cely text ? ?tudenti SP? v metropole Grécka - Aténach Skupina ?smich ?iakov SP? strávila ty?deň v gréckych Aténach v rámci programu Erasmus+... 15.03.2016 Zobrazi? cely text ? Ples umelcov Ani ?tudentov na?ej ?koly neobi?la plesová sezóna... 14.02.2016 Zobrazi? cely text ? Na?i dizajnéri op?? v Krakove na stá?i ?al?ích 10 odevnych dizajnérov absolvovalo 2-ty?dennú odbornú stá? v Krakove... 20.01.2016 Zobrazi? cely text ? Mikulá? zavítal aj na SP? Mikulá?, Mikulá?, ?o v tom vreci má?...? 06.12.2015 Zobrazi? cely text ? Deň otvorenych dverí na SP? Svidník Brány SP? Svidník sa 1. a 2. decembra otvorili pre ?tudentov 9. ro?níkov Z? v rámci Dňa otvorenych dverí 04.12.2015 Zobrazi? cely text ? Zahrani?ní ?tudenti na na?ej ?kole Ty?denné projektové stretnutie Erasmus+ zahrani?nych ?tudentov na p?de SP? Svidník 20.11.2015 Zobrazi? cely text ? Stu?ková slávnos? 4.G triedy Maturanti si riadne u?ili svoju stu?kovú... 08.11.2015 Zobrazi? cely text ? Deň zdravej vy?ivy Deň zdravej vy?ivy si pripomenuli na?i ?tudenti aj u?itelia vynikajúcimi zdravymi pochú?kami... 16.10.2015 Zobrazi? cely text ? Ucha?ak Na?i prváci zvládli "skú?ku ohňom" a stali sa plnohodnotnymi ?tudentmi SP? Svidník... 12.10.2015 Zobrazi? cely text ? Vernisá? vystavy Mgr. Art. Tomá?a Olijára a ?tudentov SP? Vystava grafickych prác Mgr. Art. Tomá?a Olijára a fotografií ?tudentov SP? v POS vo Svidníku... 01.10.2015 Zobrazi? cely text ? Prezentácia SP? na burze práce v Bardejove Módnou prehliadkou a prezentácoiu na?ej ?koly sa predviedli ?tudenti na?ej ?koly na burze práce v Bardejove... 28.09.2015 Zobrazi? cely text ? ?tudenti 1. a 2. ro?níka v údolí smrti ?tudenti 1. a 2 ro?níka absolvovali Cvi?enie na ochranu ?loveka a zdravia... 20.09.2015 Zobrazi? cely text ? Vytvarny plenér v skanzene ?tudenti druhého ro?níka denného a pomaturitného ?túdia absolvovali ty?denny vytvarny plenér na skanzene... 18.09.2015 Zobrazi? cely text ? Zobrazi? v?etky aktuality ? O ?kole Dokumenty Multimediálna zóna Aktivity Na stiahnutie Projekty Zmluvy a faktúry Rozvrh hodín ?tudijné odbory Prijímacie skú?ky ?iacka kni?ka Adresa: Sov. hrdinov 369/24 Svidník 089 01 Tel.: 054/ 788 1810 Fax: 054/ 788 1812 E-mail: skolaspssvidnik.sk ? 2010 SP? Svidník|Na cely obsah webovej stránky sa vz?ahujú autorské práva. Jeho ?al?ie ?írenie, kopírovanie alebo iné pou?itie je mo?né len s písomnym súhlasom autora. Realizácia ? 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webovych stránok a po?íta?ová grafika

spssvidnik.sk Whois

Domain Name: SPSSVIDNIK.SK